Shamisen performance by Tsugaru Shamisen on Bodhi Day 2019